Wednesday, August 31, 2011

NFPE GUDUR GREETS ONE AND ALL ON THE OCCASSION OF
"VINAYAKA CHATHURTHI"


EED MUBARAK
FESTIVAL GREETINGS

రంజాన్
మరియు
వినాయక చవితి
పండుగల శుభా కాంక్షలు
ఎన్.ఎఫ్.పి.యి ., గూడూర్ డివిజన్
తరపున ప్రతి ఒక్కరికి
పండుగల శుభా కాంక్షలు
తెలియ జేస్తున్నాము.

Tuesday, August 30, 2011

LSG TRANFERS IN GUDUR DIVISION

1. Com.M. Ravindra Reddy SPM Sriharikota (Divisional Secrataray AIPEU Group C Gudur) is Tranfered and posted as PRI(P) Gudur Ho.

2. Com. A. Rubin SPM Nayudupeta is Transferd and posted as Spm Sriharikota.

LGO & IP Exams Postponed – Dates will be announced laterA- 34012/02/2011-DE
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
(Recruitment Division)
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi – 110001
Dated 30.08.2011
To,


1. All Heads of Circles


Sub: - Holding of Limited Departmental Competitive Examination (LGO) and Inspector of Postal Examination, 2011
Sir/Madam,
I am directed to refer to this office letters No. A-34012/02/2011-DE and No. A-34012/04/2011-DE dated 26.04.2011 wherein the dates of Examination were notified as 4th September 2011 for LGO and 3rd & 4th September 2011 for Inspector of Posts.
2. It is informed that the above mentioned two Examinations have been postponed until further orders. The dates of both the Examinations will be intimated very soon. Please inform all concern candidates.


3. Receipt of this letter may please be acknowledged.
Yours faithfully
Sd/-
(L. Mohan Rao)

Friday, August 26, 2011

MODEL QUESTION PAPER FOR DEPTL EXAMS
Q1 What does PBX stand for ?

Private Branch Exchange

Q2 World’s First credit Card

Diners Club Card
Q3 What is C-DOT

Centre for Development of Telematics
Q4 The first woman to reach the top of the Everest

Junko Tabei
Q5 India’s Largest mineral Resource

Coal
Q6 The Indian state with the longest coast line

Gujarat
Q7 India’s Largest commercial Bank

State Bank of India
Q8 Which bird migrates the longest distance ?

The arctic tern
Q9 Who is considered to be founder of the modern Quantity Theory of Money ?

Milton Friedman
Q10 The reduction or elimination of inflation is known as ?

Disinflation
Q11 What is meant by Goodwill of a firm

Intangible Assets
Q12 Crossing a cheque not Negotiable affords security against ?

Theft of Cheques
Q13 Which cost increases continuously with the increase in production ?

Variable Cost

Q14 Which country is the leading producer of silver in the world ?

USA
Q15 When was the essential Commodities act enacted in the country ?

1955
Q16 Name the state where Panchayat Raj was first introduced

Rajasthan
Q17 In which year was the companies act enacted ?

1956
Q18 What is meant by BGML ?

Bharat Gold Mines LTD
Q19 When did the industries development and regulation act come into effect?

1951
Q20 The first Five year plan was launched on

1st April 1951

Q21 Which is the highest body that approves Five Year Plans in the country ?

National Development Council
Q22 Which state is the leading producer of cotton in country?

Punjab
Q23 What is meant by UHF ?

Ultra High Frequencies
Q24 Who was the first film star to be featured on postage stamp?

Grace Kelly
Q25 In which year was M K Gandhi born on October 2?

1869
Q26 The story of ‘My Experiments with truth ‘ was originally written in -------- language

Gujarati
Q27 What is another name for Vitamin B1 ?

Thiamine
Q28 Who introduced Vaccination

Edward Jenner
Q29 Who is responsible for keeping the Voter’s list up to date at all times ?

The Election Commission
Q30 A dockyard has been found at

Lothal
Q31 Who introduced postage stamp in India?

Lord Dalhousie
Q32 Who founded the Ramakrishna Mission in 1896?

Swamy Vivekananda

Q33 The first modern trade union founded in India

Madras Labour Union
Q34 Who gave the slogan “ Jai Hind “?

Subash Chandra Bose
Q35 what is meant by ‘ WWW’?

World Wide Web
Q36 Someone who browses the internet with no definite destination is called ?
Net Surfer
Q37 -------- is the unit of measurement for data transmission speed over a telecommunication line ?
BPS (Bites Per Second)
Q38 Who invented television ?

John Baird
Q39 Who is the first Indian statistician to be elected a fellow of he Royal Society London ?

P C Mahalanobis

Thursday, August 25, 2011

Union minister of state for communication and information technology, Sachin Pilot, Union Minister for renewable energy Dr, Farooq Abdullah and Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah at the inauguration of the floating post office in the Dal Lake in Srinagar on Monday.
There is a plan to add banking facilities in post offices at a cost of Rs. 19,000 crores'
Faced with the challenge posed by the Information Technology revolution, the Ministry of Communications plans to have integrated postal services in two years.
Speaking to The Hindu, Union Minister of State for Communications Sachin Pilot said a good amount of work had been done in this direction but it would take his department two years to complete the task and “keep our thread with the people alive.”
Mr. Pilot disagreed with the view that with the internet revolution spreading, the postal services were losing clientele. “We have not closed a single post office and their relevance is not lost. But we have to integrate that with other services like banking, insurance and other day-to-day needs of the people,” he said. India today had 1,55,000 post offices with 5,80,000 employees.
Mr. Pilot said IT had progressed very well with 2.6 million getting jobs in the sector. He said his department had moved a proposal to add banking facilities in post offices at a cost of about Rs. 19,000 crores. “This would prove a turnaround in reviving the post offices and making them viable delivering centers,” he said adding that computerization and internet connectivity of all the post offices was another remarkable initiative in the offing.
The Minister said the Speed Post Service had grown popular. “There is 20 to 30 per cent growth in this service every year,” he added.
Floating post office
Mr. Pilot, who was on a three-day visit to Kashmir, inaugurated a computer programme in Kashmiri language at the DOAEEC Centre. Similar programmes will be launched in Dogri and Gojri languages. He also inaugurated a floating post office in the Dal Lake. This project is being revived after many years. “Similar post offices will be revived in Pahalgam and Gulmarg,” he said.
Telephone facility
Mr. Pilot said he had ordered that 300 digital satellite phones be made available in border areas where the people did not have access to mobile phones. Only the BSNL was offering telephone facility in remote areas. “In Kargil, we are the only service provider,” he said adding, “our objective is not to earn profit but to give facilities to people.”
With 1,700 post offices in Jammu and Kashmir, the Ministry was in the process of computerizing all the post offices and work was going on in full gear. “Geographically, we are the largest stake holder in the State and we will not fail the people,” he said.
On lifting the ban on pre-paid SMS, Mr. Pilot said it was the subject of law enforcement agencies. “We are working with the MHA on this and trying to find a solution, which also should not jeopardize the security of the State. But I am hopeful of a solution,” he said.
Transfers / Postings in PS Group B cadre in Vijayawada Region
FAREWELL TO Com . P.Viswanadham

Sri P.VISWANADHAM Postmaster Grade III Gudur Head Post Office is relieving today ie on
forenoon of 25-08-2011 to take Charge as S.R.M Z Division Hyderabad . He will assume duties of SRM on the Auspious Day of 29-08-2011 Forenoon . W e also pray Sucess to grace him on his every step of advancement .

NFPE
GUDURCASH AWARDS TO OUTSTANDING SCHOOL GOING CHILDREN OF POSTAL EMPLOYEES - AP CIRCLE

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సర్కిల్ లో 5 స్టాండర్డ్ నుండి 12 స్టాండర్డ్ చదువు చున్న పోస్టల్ వుద్యోగుల పిల్లలు 2010 - 2011 సంవత్సరములో మంచి ప్రతిభ కనబరచిన వారికి పోస్టల్ డిపార్టుమెంటు ద్వారా కాష్ అవార్డ్ అందజేయబడును.
5 స్టాండర్డ్ నుండి 9 స్టాండర్డ్ వరకు -
- ఆన్ రిసేర్వ్ద్ కేటగిరి -- 75%
ఎస్.సి./ ఎస్.టి కేటగిరి -- 65%
మార్కులతో పాసై వున్నవారు దరఖాస్తు చేసుకొనవచ్చును.
బేసిక్ పే రూ.5600- దాటని డిపార్టుమెంటు మరియు జి.డి.ఎస్ ఉద్యోగులు దరఖాస్తు కు అర్హులు.
10 స్టాండర్డ్ - 12 స్టాండర్డ్ కేటగిరిలో -- ఎస్.ఎస్.సి -- 85% (కనీసము)
ఇంటర్ మీడియెట్ (సైన్స్ గ్రూప్) -- 85% ( " )
ఇంటర్ మీడియెట్ ( కామర్స్ ) -- 80% ( " )
ఇంటర్ మీడియెట్ (హ్యుమానిటిస్) -- 80% ( " )
వున్నవారు దరఖాస్తుకు అర్హులు . దరఖాస్తు ఫారములు డివిజన్ ఆఫీసు లో లభించును. దరఖాస్తులు డివిజన్ ఆఫీసు కు చేరవలసిన ఆఖరు తేది . 31-10-2011 C.O lr. No.WLF/Book Awards/2011-12 dated at Hyd-1, the 08-08-2011

GRANT OF FRESH SCHOLARSHIPS - 2011 -12 A.P CIRCLE


2011 - 12 సంవత్సరము నకు క్రింది కోర్స్ లు చదువుచున్న పోస్టల్ వుద్యోగుల , జి.డి.ఎస్ వుద్యోగుల పిల్లలకు పోస్టల్ డిపార్టుమెంటు ద్వారా , అర్హులైన వారికి స్కాలర్షిప్ మంజూరు చేయబడును . --టెక్నికల్ డిగ్రీ కోర్స్ --టెక్నికల్ డిప్లమా కోర్స్ -- నాన్ టెక్నికల్ డిగ్రీ కోర్స్ - బి.ఎ., బి.కాం., బి.ఎస్.సి., ఫైన్ ఆర్ట్స్ -- ఎ.ఐ.ఐ.ఎం.ఎస్., న్యు డిల్లి., ఐ.ఐ.ఎం.ఎస్ & ఐ.ఐ.టి డిగ్రీ కోర్స్ -- మరిన్ని వివరములు, దరఖాస్తు ఫారములు డివిజన్ ఆఫీసులో లభిస్తాయి. దరఖాస్తులు డివిజన్ ఆఫీసు కు చేరవలసిన ఆఖరు తేది . 31-10-2011 గతములో దరఖాస్తు చేసుకొని స్కాలర్షిప్ పొందుతున్నవారు రెన్యువల్ చేసుకొనవలసి వుంటుంది. మరల దరఖాస్తుచేయనవసరము లేదు.

ASP TEKKALI (SRIKAKULAM) UNDER SUSPENSION


ASP Tekkali sub Dn of srikakulam Dn was kept under suspension today on disciplinary grounds. The exact reasons are yet to be known. Office bearers of Visakhapatnam region are in the process of ascertaining the exact happinings in the case.


SB Aptitude Test - New syllabus, Pattern & Eligibility criteria
SB ORDER NO. 16/2011
No.113-07/2010-SB
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi-110001, Dated: 23.08.2011
To
All Heads of Circles/Regions
Addl. Director General, APS, New Delhi.Subject:- Grant of Savings Bank Allowance to Postal Assistants working in Savings Bank / certificate branches- holding of SB Aptitude Test regarding.
Sir / Madam,
The undersigned is directed to refer to this office SB Order No.26/89 issued vide letter No. 2- 3/86-SB dated 27.4.1989, SB Order No.43/89 dated 12.9.1989, SB Order No. 26/90 dated 4.05.1990, SB Order No. 17/2004 dated 8.10.2001, SB Order No. 5/2005 issued vide letter no. 113-1/2003- SB(APT) dated 28.3.2005, D.O. letter of even number dated 26.2.2010 from DDG(FS) to all Heads of circles and SB Order No. 10/2011 dated 21.6.2011 on the subject.
2. Based on the inputs received from the circles, it was observed that out of the staff working in the POSB/SC related branches in the post offices, the percentage of staff passed SB Aptitude test is very low and in some circles the test has either been not held from many years or not regularly held. In view of this, the pattern and syllabus of the aptitude test has been reviewed in this office and it has been decided to revise the whole pattern as well as syllabus of this test which is very important from the operational point of view of the POSB/SC. Min. of Finance is also time and again pointing out the high percentage of irregularities being committed by the postal staff which is resulting in financial loss to the Government as well as in some cases to the customers and increase in court cases/public grievances.
3. Revised Syllabus, pattern, eligibility criteria, procedure for setting up of paper/venue and further reporting to this division are attached as enclosure. Test will be held twice in a calendar year i.e in the month of February and August and candidates who have completed one year service on 30th June or 31st December of the year in which the test is conducted shall be eligible to appear.
4. It is requested that necessary action may be taken immediately to circulate the new syllabus as well as eligibility criteria so that next SB Aptitude may be held in February 2012.
5. This issues with the approval of DDG(FS).
Yours faithfully,
(Kawal Jit Singh)
Assistant Director (SB)
Enclosure:- New Syllabus/Pattern/Eligibility Criteria etc.
Syllabus for Savings Bank Aptitude Test
Paper - I
Marks-100
Time-2 Hours
Total No. of Questions-50
Qualifying Marks:- 50%
Note:- The examination will be held with the aid of books approved by the department. All the questions will be objective type with four options. The candidate has to choose the correct option as per his knowledge and quote the rule from the books approved for the examination to support his/her decision.
Syllabus:-
Acts
(1) Government Savings Bank Act 1873 (amended from time to time)
(2) Government Savings Certificates Act 1959 (amended from time to time)
(3) Public Provident Fund Act 1968 (amended from time to time)
Statutory Rules
(1) Post Office Savings Bank General Rules 1981 (amended from time to time).
(2) Post Office Savings Account Rules 1981 (amended from time to time).
(3) Post Office Recurring Deposit Rules 1981 (amended from time to time).
(4) Post Office Time Deposit Rules 1981 (amended from time to time).
(5) Post Office Monthly Income Account Rules 1987(amended from time to time).
(6) Public Provident Fund Scheme Rules 1968 (amended from time to time)
(7) National Savings Certificate (VIII Issue) Rules, 1989 (amended from time to time).
(8) Kisan Vikas Patras Rules, 1986 (amended from time to time).
Procedure
(1) All procedural rules of POSB Manual Vol-I and II.
(2) All SB Orders issued from 1.1.2007 onwards.
Approved Books
(1). POSB Manual Vol-I or Compilation of POSB Manual Vol-I
(2) POSB Manual Vol-II or Compilation of POSB Manual Vol-II
(3) POSB Manual Vol-III or Compilation of POSB Manual Vol-III or Handbook on Government Small Savings Schemes
Eligibility Criteria:- All Postal Assistants who have completed one year’s service on 30th June or 31st December of the year in which test is conducted shall be eligible to appear. Test will be conducted twice in a calendar year i.e in the month of February and August. Candidates who have completed one year’s service as on 31st December shall be eligible for appearing in the test to be held in February and those who have completed one year’s service as on 30th June shall be eligible for appearing in the test to be held in August. There will be no restriction on number of times a candidate can appear.Setting up of paper and venue:- Test will be conducted by the circle. Date, time and venue will be decided at circle level and circulated at least 30 days before the scheduled date. Setting up of paper will be done at the level of Postal Training Centre. Chief Postmaster General of the circle shall decide the name of Postal Training Centre from which the Paper will be got set. A blank line is required to be provided after 4 options in each question to mention the Rule in support of the answer. Evaluation of the papers shall also be got done from the same PTC. Result will be declared by the circle. Successful candidates shall be posted in the branches pertaining to POSB/SC in post offices/divisional offices/regional offices and circle office. If surplus candidates qualified, a list of such candidates may be prepared in the preference of marks obtained in the test and they shall be posted in the SB/SC branches as and when required.


Suspension orders, charge sheets should be disclosed under RTI Act : CIC

Wednesday, August 25, 2011


New Delhi, Aug 21 : Suspension orders and charge sheets issued to government officials should be disclosed under the RTI as these are not personal information, the Central Information Commission has held.
The transparency panel held that charge sheets and suspension orders are issued as part of public activity and cannot qualify as personal information, hence should be disclosed to RTI applicants.
The case relates to an RTI application filed by Jayalaxmi who sought to know the names of Syndicate Bank officials who are on suspension and those against whom charge sheets have been served.
The bank rejected the information saying that there is no public interest involved in the application, it is of third party information and further, it would impede the process of investigation and departmental enquiry.
During the appeal hearing, the CIC said all relationships usually have an element of trust, but all of them cannot be classified as fiduciary.
Information Commissioner Shailesh Gandhi said an important characteristic for the relationship to qualify as a fiduciary relationship is that the information provider gives the information for using it for the benefit of the one who is providing the information.
"The information like names, designation and branch of the employees/officers working in Karnataka state who are under suspension from the services of the bank and further who are issued with charge sheet as on date has not been provided by the officers to Syndicate Bank and hence it cannot be said to held in a fiduciary capacity,"Information Commissioner Shailesh Gandhi said.

MGNREGA Payments Through Post Offices

Thursday, August 25, 2011


The Minister of State for Communication and Information Technology, Shri Sachin Pilot today informed Lok Sabha in written reply to a question that the scheme of payment wages under MGNREGA through post offices is operational in 19 Postal Circles ( 26 states and 5 UTs ) of the country ( except Delhi, J & K and Tamilnadu Postal Circles (Tamilnadu and Puducherry).
Circle


2,19,53,808 SB accounts and 2,72,42,715 zero-balance accounts have been opened in Post Offices for payment of wages under MGNREGA. Department gets remuneration for live SB account from Ministry of Finance. The rate applicable for the year 2011-12 is Rs. 142.76 per account per year. However, Ministry of Finance is not giving any remuneration for zero-balance accounts.NFPE CIRCULAR 58Wednesday, August 24, 2011

LGO EXAMINATION MODEL PAPER
The Modified ACP Scheme is based on 'Grade Pay Hierarchy' - a VERY INFORMATIVE ARTICLE


Generally we all know that the word ‘Hierarchy’ means ‘an arrangement of items’. The same word plays an important role among the government employees. An employee who gets promoted from lower pay-scale to higher pay-scale as a result of promotion, the formation of pay structure is called ‘Promotional Hierarchy’.
It is very normal that each and every central government employee is eager to get a promotion in his service. The advancement of an employee from one grade to another grade is called promotion. That pattern of pay structure for promotion, which gives one grade to another grade with pay range is called ‘Promotional Hierarchy’.
In every central government departments, various staff are working together, but their pay differs. Promotion is provided on the basis of their own promotional hierarchy of category of post. Hierarchy is not common for all employees. It maintained ‘Basic Pay Structure’ for every category of post in every departments. Even though, the same category of employees working in different departments, they may have also different promotional hierarchy.
Initially in 2008, 6th CPC had recommended the new Grade Pay structure for all Central Government employees, this formation also called ‘Hierarchy of Grade Pay’. This Grade Pay Hierarchy is common for all employees, but ‘Promotional Hierarchy’ will differ to each category. In 5th CPC, the order in pay structure was 3050, 3200, 4000, 4500, 5000, 5500, 6500.., but all the employees didn’t get promotion in this order. Every department has different pattern of pay structure for promotion. This is known as ‘Promotional Hierarchy’.
Erstwhile ACP Scheme was based on ‘Promotional Hierarchy’.
The Modified ACP Scheme is based on ‘Grade Pay Hierarchy’.
An employee getting promotion as per his ‘Promotional Hierarchy’, whereas an employee getting MACP upgradation as per ‘Grade Pay Hierarchy’. The Grade Pay has created many anomalies within a single cadre. Hence, all the Trade Unions and Federations summarily rejected and insisted that grade pay of the next promotional post to be granted under the new MACP Scheme instead of granting next higher grade pay in the revised grade pay hierarchy. One more alternative also given by staff side in MACP Core meeting held on 25.2.2010 that the first two MACPs after 10 and 20 years should be to the next promotional post as per the hierarchy of respective department as under the erstwhile ACP scheme and thereafter the third MACP in the next grade pay of the revised pay band and grade pay.
Finally, Dopt has ordered to send the necessary information in respect of specific categories of employees where the MACPs is less advantageous that the erstwhile ACPS. It is based on the discussion with the Staff Side in 3rd meeting of the Joint Committee of MACP Scheme held on 15.03.2011. It identified more in some departments like Railways, Defence, Urban development, Home affairs and Postal.
We have tabled here for your information, hierarchy of some different category of post in various departments
Tuesday, August 23, 2011

LGO - 2011 EXAMINATION NOTIFICATION - AP CIRCLE

DEPARTMENT OF POSTS :: INDIA

o/o CHIEF POST MASTER GENERAL – A.P CIRCLE – HYDERABAD

To

1. The Post Master General, Hyderabad / Kurnool / Vijayawada / Visakhapatnam

2. The SSPOs, Hyd. City / Hyderabad SE / Secunderabad

3. The Chief Post Master, Hyderabad GPO

4. The Sr. Supdt. RMS, Hyd. Stg. Dn., Hyderabad.

No.RE/2-2/LGO Exam / 2011 dated at Hyd, the 18-08-2011

Sub:- Holding of Limited Deptl. Competitive Examination (LGO) 2011 for the vacancies of the year 2011 for promotion of the cadre of Postal Asst. / Sorting Asst. to be held on 04-09-2011 – Notification of vacancies in A.P circle – Reg.

Ref :- C.O lr. No.RE/2-2/LGO Exam/2011 dated 15-07-2011.

***

Please refer to the letter cited under reference on the above subject.

The vacancy position of Limited Departmental Examination (LGO-2011) furnished by the Regional Offices / Divisions of Hyd. City Region for the year 2011 for promotion to the cadre of Postal Asst. / Sorting Asst. of Divisions of A.P Circle is hereby Notified in the enclosed Annexure-1 for information and necessary action.

It is requested that this notification may be given wide publicity and brought to the notice of all concerned.

DA : as above.

Sd.x.x.x

(M.KRISHNAMURTHY)

Asst. Director (Rec. & WELF)

o/o CPMG, A.P CIRCLE, HYDERABAD-1

//copy//

ANNEXURE – I

CATEGORY-WISE VACANCY POSITION OF DIVISIONS IN AP CIRCLE FOR THE VACANCIES OF THE YEAR 2011 PERTAINING TO LIMITED EXPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION (LGO-2011) IN THE CADRE OF POSTAL / SORTING ASSISTANTS.

POSTAL ASSISTANTS

S.No

Units

OC

SC

ST

PH

TOTAL

HYDERABAD CITY REGION

1

Hyderabad City Division

02

01

01

01(OH)

05

2

Hyderabad South East Division

04

02

01

--

07

3

Secunderabad

04

03

01

--

08

4

Hyderabad GPO

04

02

02

--

08

Hyderabad region

5

Adilabad

--

--

--

--

--

6

Hanmakonda

01

--

--

--

01

7

Mahaboobnagar

02

--

--

--

02

8

Karimnagar

05

--

--

--

05

9

Medak

02

--

--

--

02

10

Nalgonda

01

01

01

--

03

11

Peddapalli

--

--

--

--

--

12

Sangareddy

04

01

--

--

05

13

Suryapet

04

--

--

--

04

14

Warangal

--

--

--

--

--

15

Nizamabad

03

--

--

--

03

16

Wanaparthy

02

--

01

--

03

KURNOOL REGION

17

Anantapur

05

--

--

--

05

18

Chittoor

01

--

01

--

02

19

Kadapa

02

01

01

--

04

20

Hindupur

01

01

01

--

03

21

Kurnool

02

01

--

--

03

22

Nandyal

01

--

--

--

01

23

Proddatur

01

01

--

--

02

24

Tirupati

05

--

--

01(OH)

06

..

VIJAYAWADA region

25

Bhimavaram

03

--

--

--

03

26

Eluru

02

01

--

--

03

27

Gudiwada

01

--

--

--

01

28

Gudur (NL)

01

--

01

--

02

29

Guntur

01

01

--

--

02

30

Khammam

02

01

--

--

03

31

Machilipatnam

01

--

--

--

01

32

Narasaraopet

04

03

01

--

08

33

Nellore

03

02

--

--

05

34

Prakasam

01

01

--

--

02

35

Tadepalligudem

02

01

--

--

03

36

Tenali

01

--

--

--

01

37

Vijayawada

02

--

02

01(OH)

05

VISAKHAPATNAM REGION

38

Amalapuram

02

--

01

--

03

39

Anakapalli

02

01

--

--

03

40

Kakinada

02

01

01

--

04

41

Parvathipuram

02

01

02

--

05

42

Rajahmundry

04

--

--

--

04

43

Srikakulam

04

01

02

01(OH)

08

44

Visakhapatnam

02

--

02

--

04

45

Vizianagaram

01

01

--

--

02

GRAND TOTAL

99

29

22

04

154

SORTING ASSISTANTS

S.No

Name of the Division/Region

OC

SC

ST

PH

TOTAL

1

RMS Hyd. Sorting Division

(Hyd. City Region)

05

01

01

01(OH)

08

2

RMS –Z Division

(Hyderabad Region)

02

01

01

--

04

3

RMS – Y Division

(Vijayawada Region)

04

02

01

--

07

4

(a) RMS – AG Division

(Kurnool Region)

03

--

--

--

03

(b) RMS –TP Division

(Kurnool Region)

02

01

01

--

04

5

RMS – V Division

(Visakhapatnam)

03

01

01

--

05

GRAND TOTAL

19

06

05

01

31

//COPY//